Patiesība

Dieva vārdos ir patiesība. Bībele saka: „Galvenais tavos vārdos ir patiesība, mūžīgas tavas taisnās tiesas!” (Psalmi 119: 160)

Dieva likumos ir patiesība. Bībele saka: „Tava taisnība taisna uz mūžiem, un tava bauslība ir patiesa!” (Psalmi 119: 142)

Dievs ir patiesības Dievs. Bībele saka: „Viņa darbs – vienlaidus klints! Visi viņa ceļi ir patiesi! Patiesības Dievs, kam nav vainas, taisns un taisnīgs viņš ir!” (5. Mozus 32: 4)

Dievs vēlas, lai ikviens cilvēks iepazītu patiesību. Bībele saka: „Tas ir labi un atzīstami mūsu glābēja Dieva priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiktu glābti un nāktu pie patiesības atzīšanas.” (1. Timotejam 2: 3, 4)

Jēzus Kristus ir ceļš un patiesība, kas izved mūs no bezpalīdzīgā, grēcīgā stāvokļa uz pilnvērtīgu un mūžīgu dzīvi. Bībele saka: „Jēzus viņam sacīja: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani.” (Jāņa 14: 6)

Svētais Gars vada mūs pie patiesības. Bībele saka: „Bet, kad nāks viņš – Patiesības Gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā; jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks.” (Jāņa 16: 13)

Kristus dzīve un nāve mūsu grēku dēļ apvienoja žēlastību un patiesību. Bībele saka: „Žēlastība un patiesība apklāj pārkāpumu, un, kas Kungu bijā, tas patveras no ļauna.” (Sakāmvārdi (Salamana pamācības) 16: 6)

Taisnība un patiesība saka, ka grēka alga ir grēcinieka nāve. Žēlastība vēlas grēcinieku glābt. Dievs atrada veidu, kā šīs abas puses savienot. Jēzus krusta upurī piepildījās gan taisnības un patiesības, gan žēlastības prasības. Bībele saka: „Gan viņa glābiņš tuvu tiem, kas viņu bijā, – mājos godība mūsu zemē, žēlastība tiksies ar patiesību, taisnība skūpstīs mieru.” (Psalmi 85: 10, 11)

Ja atzīstam patiesību, ka esam grēcīgi, tad varam lūgt, lai Jēzus mums piedod un mūs šķīstī. Bībele saka: „Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus, un šķīstī mūs no visas netaisnības.” (1. Jāņa 1: 8, 9)

Bībelē lasāmajiem Dieva vārdiem piemīt spēks mūs pārveidot un atbrīvot no grēka. Bībele saka: „Dari viņus svētus patiesībā – tavi vārdi ir patiesība.” (Jāņa 17: 17)

Dieva patiesība nav mainīga, bet mūžīga. Bībele saka: „Jo varena pār mums viņa žēlastība un Kunga patiesība uz mūžiem! Slavējiet Kungu!” (Psalmi 117: 2)

Patiesības iepazīšana sniedz brīvību. Bībele saka: „Un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jāņa 8: 32)

Ja tu zini patiesību, praktizē to! Bībele saka: „Jēzus viņiem sacīja: “Vēl mazu brīdi gaisma ir jūsu vidū. Staigājiet, kamēr gaisma ir ar jums, lai jūs nepārņem tumsa. Kas tumsā staigā, tas nezina, kurp viņš iet. Kamēr gaisma ir ar jums, ticiet uz gaismu, lai jūs topat gaismas dēli!” (Jāņa 12: 35, 36)

Dievs mūs aicina būt patiesiem ne tikai savos vārdos, bet pat domās. Bībele saka: Kungs! Kurš mitīs tavā teltī? Kurš mājos tavā svētajā kalnā? Kas staigā krietnumā un taisnīgi dara, un runā patiesību savā sirdī.” (Psalmi 15: 1, 2)

Patiesība bez mīlestības var būt graujoša. Savukārt patiesība izteikta mīlestībā ir ceļoša. Bībele saka: „Apliecinādami patiesību mīlestībā, mēs pieaugsim Kristū, kas ir galva visam.” (Efesiešiem 4: 15)

Dieva pielūgsme nenozīmē ārēju rituālu izpildīšanu, bet vēršanos pie Dieva ar patiesu, neviltotu sirdi. Bībele saka: „Bet nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie dievlūdzēji pielūgs Tēvu Garā un patiesībā. Jo Tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz.” (Jāņa 4: 23)

Atšķirībā no cilvēciskajām tiesām, kas ne vienmēr ļauj uzvarēt taisnībai un patiesībai, Dievs tiesās pasauli taisnīgi un saskaņā ar patiesību. Tā ir laba ziņa, par ko varam priecāties. Bībele saka: „Lai gavilē lauki un viss, kas tajos! Tad dziedās visi koki mežā – Kunga priekšā, jo viņš nāk, jo viņš nāk tiesāt zemi! Viņš tiesās pasauli taisnībā un tautas savā patiesībā.” (Psalmi 96: 12, 13)

Ja tu esi patiess, tev nekas nav jāslēpj. Bībele saka: „Ikviens, kurš dara ļaunu, nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīti. Bet, kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi kļūtu atklāti, ka tie darīti Dievā.” (Jāņa 3: 20, 21)

Mīlestība priecājas par patiesību. Bībele saka: „Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga; mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.” (1. Korintiešiem 13: 4-6)

Dieva patiesība ir kā vairogs pret ļaunumu. Bībele saka: „Ar savu spārnu galiem viņš apklās tevi, un zem viņa spārniem tu patversies, kā vairogs tevi sargās viņa patiesība.” (Psalmi 91: 4) „Ņemiet visus Dieva ieročus, lai jūs varētu stāties pretī ļaunajā dienā un, visu pārvarējuši, pastāvēt!  Tad nu stāviet stingri, apjozušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas.” (Efesiešiem 6: 13, 14)

Meli ilgi nepastāvēs, bet patiesība izturēs laika pārbaudi. Bībele saka: „Patiesas lūpas pastāvēs mūžam, tik pamirkšķinu, vairs nav melu mēles!” (Sakāmvārdi (Salamana pamācības) 12: 19)

Patiesība ir neuzvarama. Bībele saka: „Mēs neko nespējam darīt pret patiesību, bet spējam darīt to, kas kalpo patiesībai.” (2. Korintiešiem 13: 8)