Alkatība

Alkatība ir nepareiza attieksme pret materiālām lietām. Bībele saka: “Un viņš tiem sacīja: “Pielūkojiet, sargieties no jelkādas mantrausības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder.” Lūkas 12:15

Alkatībai var novest pat līdz noziegumam. Bībele saka: “No kurienes kari un no kurienes cīņas jūsos? Vai ne no tieksmes pēc baudām, kas karo jūsu locekļos? Jūs iekārojat, bet neiegūstat, jūs nogalināt un degat skaudībā, bet nevarat sasniegt, jūs cīnāties un karojat, bet jūs neiegūstat, tādēļ ka jūs nelūdzat, jūs lūdzat, bet nesaņemat, tādēļ ka lūdzat aplami, lai tērētu savām baudām.” Jēkaba 4:1-3

Esiet pieticīgi – alkatība ir lamatas. Bībele saka:Ja vien ir iztika un apģērbs, ar to mums būs diezgan. Bet, kas grib iedzīvoties bagātībā, tie krīt kārdināšanā, lamatās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās. Tas viss iegrūž cilvēku postā un pazušanā, jo visu ļaunumu sakne ir alkatība. Pēc naudas tiekdamies, dažs ir nomaldījies no ticības un daudzkārt sagādājis sev asas sāpes.” 1. Timotejam 6:8-10

Alkatība ir pašiznīcinoša. Bībele saka: “Tie paši savām asinīm uzglūn, uzklūp paši savai dzīvībai! Tā iziet visiem, kas grābtin grābj, – viņu dzīvība izput!” Sakāmvārdi 1:18-19

Tiem, kuru uzmanības centrā ir nauda, nevajadzētu būt par garīgajiem līderiem. Bībele saka: “Bīskapam ir jābūt bez vainas, vienas sievas vīram, skaidru prātu, nosvērtam, pieticīgam, viesmīlīgam, lietpratīgam skolotājam, nevis tādam, kas mīl iedzert un ir kauslis, bet kas ir lēnprātīgs, neķildojas un nav mantrausīgs. (..) Tāpat arī diakoniem ir jābūt cienījamiem, viņi nedrīkst būt divkosīgi, nodoties dzeršanai un negodīgai mantas raušanai. ” 1. Timotejam 3:2-3, 8

Patiess ieguvums ir būt pieticīgam. Bībele saka:Bet liels ieguvums ir dievbijība ar pieticību.” 1. Timotejam 6:6

Nepazaudējiet  mūžību kaut kā tik maznozīmīga kā naudas dēļ. Savu bagātību jūs līdzi paņemt nevarēsiet. Bībele saka: “Jo mēs neko neesam ienesuši šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest.” 1. Timotejam 6:7

Nepieņemiet kukuļus. Bībele saka: “Kas grābtin grābj, pats noposta savu namu, kas vairās dāvanu, tas dzīvos!” Psalmi 15:27

Tie, kas kļuvuši bagāti negodīgos veidos, piedzīvos taisnīgu tiesu. Bībele saka:  “Tad nu, bagātie, raudiet, vaimanādami par postu, kas jūs sagaida!  Jūsu bagātība ir sapuvusi un jūsu drēbes kožu saēstas, jūsu zelts un jūsu sudrabs ir sarūsējis, un šī rūsa būs jums par liecību un aprīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat krājuši savu mantu laiku beigās.  Redzi, tā alga, ko jūs savas zemes pļāvējiem esat aizturējuši, kliedz, un pļāvēju palīgā saucieni ir aizsnieguši Pulku Kunga ausis. Uz zemes jūs esat dzīvojuši pārpilnībā un līksmībā, jūs esat barojuši savas sirdis kaujamai dienai, jūs notiesājāt un nogalinājāt taisno. Viņš jums nepretojās.” Jēkaba 5:1-6

Vai nu jūsu mīlestība pret naudu iznīcinās jūsu mīlestību pret Dievu, vai arī jūsu mīlestība pret Dievu izskaudīs jūsu mīlestību pret naudu. Bībele saka: “Neviens nevar kalpot diviem kungiem; vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam.” Mateja 6:24

Neieguldiet pasaulīgās lietās, jo tās ir īslaicīgas. Ieguldiet tajā, kam piemīt mūžīga vērtība. Bībele saka: “Nemīliet pasauli, nedz to, kas pasaulē! Ja kas pasauli mīl, tajā nav Tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē – miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība –, tas nav no Tēva, bet ir no pasaules. Un pasaule paiet un viņas kārība, bet, kas dara Dieva gribu, paliek mūžīgi.” 1. Jāņa 2:15-17