Homoseksualitāte

Bībele nenosoda cilvēku par to, ka tiek izjusta pievilcība pret sava dzimuma personām, bet gan par homoseksuālām dzimumattiecībām.

Homoseksuālas dzimumattiecības ir sekas cilvēces aiziešanai no Dieva. Bībele saka: “Tādēļ Dievs tos nodevis kaunpilnai kaislei: viņu sievietes ir apmainījušas dabiskās dzimumu attiecības ar pretdabiskām, tāpat arī vīrieši, atmetuši dabiskās attiecības ar sievietēm, savā iekārē ir iedegušies viens pret otru; vīrieši ar vīriešiem piekopdami kaunpilnas lietas, paši saņem pelnītu sodu par savu nomaldīšanos.”  Romiešiem 1:26-27

Vai homoseksualitāte ir grēks? Bībele saka: “Ar vīru neguli, kā mēdz gulēt ar sievu, tā ir preteklība!” 3. Mozus 18:22

Vai homoseksuālas uzvedības piekopšana ir lielāks grēks par citiem? Nē, visi grēki noved pie nāves. Bībele saka: “Jo alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristū, mūsu Kungā.” Romiešiem 6:23

Lepnība, alkatība, slinkums un cietsirdība ir tādi paši grēki, kā homoseksuālas dzimumattiecības.. Bībele saka: “Redzi nu, šī ir tavas māsas Sodomas vaina – lepnība, rijība un pašpaļāvība; tāda bija viņa un viņas meitas, nabagam un cietējam tās vis nepalīdzēja” Ecehiēla 16:49

Tāpat kā citi grēcinieki, arī homoseksuāli cilvēki tiek aicināti savus grēkus nožēlot. Bībele saka: “Likums nav pret taisno, bet pret likuma pārkāpējiem un nepaklausīgajiem, bezdievjiem un grēciniekiem, neticīgajiem un nešķīstajiem, tēva un mātes nogalinātājiem, slepkavām, izvirtuļiem, vīru piegulētājiem, vergu tirgotājiem, krāpniekiem, viltus lieciniekiem un pret visu to, kas ir pretējs veselīgai mācībai un neatbilst svētā Dieva godības evaņģēlijam, kas man uzticēts.” 1. Timotejam 1:9-11

Kāda man ir cerība, ja piekopju homoseksuālu uzvedību? Jebkura grēcīga uzvedība var tikt pārstāta, un Dievs apsola piedošanu un atjaunošanu. Bībele saka: “Vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstību? Nemaldiniet sevi! Nedz izvirtuļi, nedz elku kalpi, nedz laulības apgānītāji, nedz baudu kārie, nedz vīriešu piegulētāji, nedz zagļi, nedz alkatīgie, nedz dzērāji, nedz rupjību runātāji, nedz laupītāji Dieva valstību neiemantos. Daži no jums tādi ir bijuši, bet jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt attaisnoti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva Garā.” 1. Korintiešiem 6:9-10

Cilvēkam, kurš piekopj homoseksuālu uzvedību, ir cerība  – gluži tāpat, kā citu grēku piekopējiem. Bībele saka:Jūs nav piemeklējis nekas cits kā vien cilvēcisks pārbaudījums, bet Dievs ir uzticams, viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest.” 1. Korintiešiem 10:13

Pati vājākā dvēsele, tā, kas cīnās vissmagāk, var atrast palīdzību, pieņemšanu un atbalstu Dievā. Bībele saka:Aizlauztu niedri viņš nenolauzīs, kvēlošu degli viņš nenodzēsīs, uzticīgi viņš nesīs tiesu!” Jesajas 42:3

Ko Tev vajadzētu darīt, ja piekop homoseksuālu uzvedību?


Pirmkārt, atzīsti savu grēku. Bībele saka:Apžēlo mani, Dievs, savā žēlastībā, savā žēlsirdībā dzēs manus pārkāpumus! Mazgā mani tīru no vainas, no mana grēka šķīstī mani, jo savus pārkāpumus es zinu un mans grēks vienmēr man priekšā!” Psalmi 51: 3-5


Otrkārt, lūdz piedošanu par saviem grēkiem – Dievs saka, ka tu vari sākt visu no jauna. Bībele saka: “Manus grēkus izberz ar īzapu, ka topu šķīsts, mazgā mani, lai es baltāks par sniegu! Liec man dzirdēt gaviles un prieku, lai līksmo kauli, ko tu sadragāji! Novērsies no maniem grēkiem, dzēs visas manas vainas! Šķīstu sirdi radi man, Dievs, un stingru garu atjauno manī! Nepadzen mani no sava vaiga, sava svētuma garu neatņem man! Dod atkal man prieku, ka tu mani glāb, spēcini mani ar labprātīgu garu!” Psalmi 51:9-14


Treškārt, tici, ka Dievs patiešām tev piedod un pārstāj justies vainīgs. Bībele saka: “Svētīts, kam piedoti noziegumi, kura grēki ir nolīdzināti, svētīts, kam Kungs nepielīdzina vainu, kura gars ir bez viltus! Kamēr es neatzinos, nīka man kauli – es brēcu cauru dienu! Smagi gūlās tava roka pār mani, mans spēks zuda vasaras tveicē! Es atzinos savā grēkā un neslēpu savu vainu, es teicu: atzīšos Kungam savos noziegumos! Tad tu man piedevi mana grēka vainu. Tādēļ lai tevi lūdz visi uzticīgie posta stundā – kaut milzu ūdeņi veltos, tie viņus neaizsniegs! Tu mani patversi, no spaidiem pasargāsi – glābiņa gavilēm mani apjozīsi!” Psalmi 32:1-6


Ceturtkārt, tici, ka Dievam ir plāns priekš tevis un Viņam tiešām rūp tava labsajūta! Bībele saka: “Es zinu savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis, saka Kungs, miera nodomus, ne ļaunus – es došu jums nākotni un cerību!” Jeremijas 29:11. Uzticies, ka Viņš īstajā laikā piepildīs to plānu, kas būtu vispiemērotākais tev. Tā varētu būt gan būšana vienam bez partnera, gan apprecēšanās. Jebkurā no gadījumiem tu vari dzīvot laimīgu, produktīvu dzīvi par godu Viņam. Viņš tiešām tavai dzīvei vēlas to, kas tieši tev būtu vispiemērotākais.

Jēzus neprasa, lai esi heteroseksuāls vai homoseksuāls, bet gan aicina tevi dzīvot svētu dzīvi, ko vari iegūt pateicoties Viņa uzvarai. Bībele saka: “Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes – jūs visi esat viens Jēzū Kristū.” Galatiešiem 3:28

Apjozuši sava prāta gurnus, būdami skaidrā prātā, pilnīgi paļaujieties uz jums nesto žēlastību, kas parādīsies, kad Jēzus Kristus atklāsies. Kā paklausības bērni neļaujieties iekārēm, kurām agrāk ļāvāties nezināšanas dēļ, bet, tāpat kā jūsu Aicinātājs ir svēts, topiet arī jūs svēti visās savas dzīves gaitās!  Jo ir rakstīts: esiet svēti, jo es esmu svēts!” 1. Pētera 1:13-16

Ja angļu valoda nesagādā problēmas, izlasi īsu Veina Bleiklija (Wayne Blakely) biogrāfiju,  kurš atklāti dzīvoja homoseksuālu dzīvesveidu līdz Dievs viņam atklāja savu patiesību un mīlestību:  http://knowhislove.com