Pacietība un izturība

Dievs ir pacietīgs. Bībele saka: "Vai varbūt tu nicini viņa labestības, pacietības un lēnprātības bagātību, nesaprazdams, ka Dieva labestība tevi vada uz atgriešanos?" Romiešiem 2:4 "Kungs nevilcina savu apsolījumu, kā daži domā, bet pacietīgi gaida uz mums, jo viņš negrib, ka kādi ietu pazušanā, bet grib, ka visi grēku nožēlā atgriežas." 2. Pētera 3:9

Mīlestība ir pacietīga. Bībele saka: "Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga; mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga." 1. Korintiešiem 13:4

Dieva ļaudīm vajadzētu būt pacietīgiem citam pret citu. Bībele saka: “Visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, ar mīlestību panesdami cits citu.” Efesiešiem 4:2

Pacietība un izturība pieaug piedzīvojot un pārvarot grūtības. Bībele saka: “Ne par to vien mēs lepojamies, mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību.” Romiešiem 5:3. “Saprazdami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturības piepildījums lai ir tas, ka jūs esat pilnīgi un nevainojami, bez jebkāda trūkuma.” Jēkaba 1:3-4 "Pārmācībā esiet pacietīgi, Dievs izturas pret jums kā pret dēliem. Kuru dēlu gan tēvs nepārmāca?" Ebrejiem 12:7

Pacietīgie saņems to, kas tiem apsolīts. Bībele saka: “Ka jūs netopat kūtri, bet sekojat tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus.” Ebrejiem 6:12 (1965. gada tulkojuma revidētais teksts)

Esiet pacietīgi, gaidot Kunga Jēzus atnākšanu. Bībele saka: “Esiet pacietīgi, brāļi, līdz Kunga atnākšanai! Redzi, zemkopis sagaida zemes vērtīgos augļus, ar lielu pacietību gaidīdams, līdz zeme būs saņēmusi gan agro pavasara lietu, gan pēdējās rudens lietavas. Esiet arī jūs pacietīgi, stipriniet savas sirdis, jo Kunga atnākšana jau ir tuvu!” Jēkaba 5:7-8