Mīlestība

Mīlestības avots ir Dievs. Bībele saka:Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū: Dievs savu vienpiedzimušo Dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir mīlestība – nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu Dēlu – izlīgumu par mūsu grēkiem. Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.  Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga.” 1. Jāņa 4:7-12

Dieva mīlestība ir stiprāka pat par nāvi un nekas mūs nevar no tās šķirt. Bībele saka:Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” Romiešiem 8:38-39

Dieva mīlestība ir mūžīga. Bībele saka:No tālienes parādījās Kungs: “Ar mūžīgu mīlestību es mīlēju tevi, tādēļ bez mitas es žēloju tevi.”” Jeremijas 31:3

Dieva mīlestība ir dodoša. Bībele saka:Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.” Jāņa 3:16

Lūk, kā mīlestība raksturota Bībelē. Bībele saka:Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga; mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu.” 1. Korintiešiem 13:4-7

Mīlestību nevar nopirkt. Bībele saka:Pali nevar apslāpēt mīlestību, un upes nevar to apslīcināt – ja kāds dotu par viņu visu naudu no sava nama, tas tiktu smietin apsmiets.” Dziesmu dziesma (Augstā dziesma) 8:7

Mīlestība pārvar bailes. Bībele saka:Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes; bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā.” 1. Jāņa 4:18

Dievs mūs māca mīlēt citam citu. Bībele saka:Ja kāds saka: es mīlu Dievu! – bet nīst savu brāli, tas ir melis, jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Un mums ir šis bauslis, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli.” 1. Jāņa 4:20-21

Mīli savu ienaidnieku. Bībele saka:Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā.” Mateja 5:43-44

Īstā mīlestībā nav aprēķina. Bībele saka:Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl.” Lūkas 6:32

Dieva likumu pamatā ir mīlestība. Bībele saka:Jēzus atbildēja: “Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. – Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis.  Bet otrs ir tam līdzīgs: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. – Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai.”” Mateja 22:37-40

Ja mīlem Dievu, mēs viņam paklausām. Bībele saka: “Jo tā ir mīlestība uz Dievu, ka turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti.” 1. Jāņa 5:3

Mīlestība motivē uzupurēties citu labā. Bībele saka:  “Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem.” Jāņa 15:13

Mīlestība nav tikai sajūtas; tā ietver daudz vairāk. Bībele saka: “Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku!” 5. Mozus 6:5

Mēs atgriežamies no grēkiem ne tāpēc, lai Dievs mūs mīlētu. Vispirms viņš atklāj mums savu mīlestību un tas mūs mudina atgriezties no grēkiem. Bībele saka: “Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki.” Romiešiem 5:81.

Bībele saka:  “Mēs mīlam, jo viņš ir mūs pirmais mīlējis.” Jāņa 4:19