Laulība

Laulība ir attiecību modelis, ko Dievs iedibināja un svētīja jau cilvēces radīšanas laikā. Bībele saka: “Un Kungs Dievs teica: “Nav labi būt cilvēkam vienam, es darīšu viņam palīgu, kas būs tam līdzās.”(..) Un no ribas, ko viņš bija ņēmis no cilvēka, Kungs Dievs darināja sievieti un atveda viņu pie cilvēka. Un cilvēks teica: “Šī ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas! Tāpēc lai to sauc par sievu, jo no vīra tā ņemta! Tāpēc vīrs pametīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un viņi būs viena miesa.” 1. Mozus 2:18,22-24

Laulība ir mūža savienība starp vīrieti un sievieti. Bībele saka: “Jēzus tiem atbildēja: “Vai jūs neesat lasījuši, ka Radītājs jau no iesākuma viņus radīja kā vīrieti un sievieti un sacīja: tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. – Tā ka tie vairs nav divi, bet viena miesa. Tādēļ, ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.”” Mateja 19:4-6

Laulība starp vīru un sievu ir simbols Jēzus mīlestībai pret viņa ļaudīm. Bībele saka: “Priecāsimies un līksmosimies un godināsim viņu, jo ir pienākušas Jēra kāzas, viņa sieva ir jau sagatavojusies, un viņa ir tērpta smalkā lina audumā, mirdzošā un tīrā!”” Atklāsmes 19:7-8

Vīriem vajadzētu mīlēt savas sievas, kā Kristus ir mīlējis savu draudzi – pašaizliedzīgi un nesavtīgi. Bībele saka: “Jūs, vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu, lai draudzi varētu stādīt sev līdzās godības pilnu, bez traipiem, negludumiem un kā tamlīdzīga – svētu un nevainojamu. Tāpat arī vīriem pienākas mīlēt savas sievas kā savu miesu – tas, kas mīl savu sievu, mīl sevi pašu, jo neviens jau nenīst savu paša miesu, bet gan to baro un lolo tāpat kā Kristus savu draudzi – mūs, kas esam viņa miesas locekļi.” Efesiešiem 5:25-29

Sievām būtu jāatzīst un jārespektē vīra autoritāte. Bībele saka:  “Jūs, sievas, – saviem vīriem kā Kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas Pestītājs; kā draudze visās lietās pakļaujas Kristum, tāpat arī sievas vīriem.” Efeziešiem 5:22-24

Sievai vajadzētu respektēt vīra lēmumus, ja vien tie ir „saskaņā ar Kungu”, tas ir, nav pretrunā Dieva Vārdam. Bībele saka: “Jūs, sievas, pakļaujieties vīriem, tā piederas saskaņā ar Kungu.” Kolosiešiem 3:18

Kā laulībā būtu jāizpaužas mīlestībai? Bībele saka: “Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga; mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas...” 1. Korintiešiem 13:4-8

Bībele aizliedz jebkādu fizisku vai verbālu vardarbību pret savu laulāto partneri. Bībele saka: “Jūs, vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām.” Kolosiešiem 3:19

Lai laulība būtu veiksmīga, nesaskaņas vienmēr atrisiniet nekavējoties. Bībele saka: “Dusmojoties neapgrēkojieties! Lai saule nenoriet, jums dusmojoties.” Efeziešiem 4:26

Gādājiet, lai jūsu attiecības pieaug un vienotība un sapratne vairojas. Bībele saka: “Visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, ar mīlestību panesdami cits citu, dedzīgi sargādami vienotību Garā, uzturēdami to ar miera saiti.” Efeziešiem4:2-3

Dievs aicina godāt un sargāt laulības svētumu. Bībele saka: “Laulība lai ir pie visiem godā, un laulības gulta lai ir neaptraipīta. Netiklos un laulības apgānītājus Dievs tiesās.” Ebrejiem 13;4

Dieva desmit baušļi aizsargā laulības svētumu. Bībele saka: “Nepārkāp laulību! ... Neiekāro sava tuvākā namu, neiekāro sava tuvākā sievu ... !” 2. Mozus 20:14,17

Lai laulības dzīve būtu laimīga, mums jāmācās būt pazemīgiem un nesavtīgiem. Bībele saka: “Neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet cits citu augstāk par sevi, rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par cita labumu.” Filipiešiem 2:3-4