Miers

Miers ir Dieva dāvana. Bībele saka:Es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.” Jāņa 14:27

Tad, kad attiecības starp mums un Dievu ir nokārtotas, mēs piedzīvojam dziļu mieru. Bībele saka: “Tā nu starp mums, ticībā attaisnotajiem, un Dievu ir iestājies miers caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” Romiešiem 5:1

Iekšējs miers ir Svētā Gara darbības rezultāts cilvēkā. Bībele saka: „Bet Gara auglis ir: mīlestība, miers...” Galatiešiem 5:22

Paklausīšana Dieva likumiem sniedz mieru. Bībele saka: “Liels miers tiem, kas mīl tavu bauslību, –

nav nekā, kas liktu tiem klupt.” Psalmi 119:165

Dievs aicina mūs veidot attiecības ar citiem tā, lai mūsu starpā valdītu miers. Bībele saka: „Cik iespējams, no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem.” Romiešiem 12:18 „Tad nu dzīsimies pēc miera un pēc tā, lai varētu celt cits citu.” Romiešiem 14:19

Īpaša svētība apsolīta tiem, kas spēj ienest mieru sabiedrībā, kurā atrodas. Bībele saka: “Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem.” Mateja 5:9