Spēks

Cilvēka fiziskais spēks ir laba lieta, bet diemžēl – paejoša. Bībele saka: „Jaunekļu rota – viņu spēks, veču gods – sirma galva.” Sakāmvārdi (Salamana pamācības) 20:29

Svarīgāk par fiziskā spēka attīstīšanu ir garīgā spēka attīstīšana, ko sniedz dievbijība. Bībele saka: „Vingrini sevi dievbijībā, jo miesīgā vingrināšana ir visai maz noderīga, bet dievbijība ir noderīga visās lietās, jo tai ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums.” 1. Timotejam 7-8

Garīgais spēks ir pārāks par fizisko. Bībele saka: „Kas gauss dusmās – par spēkoni pārāks, kas savalda garu – pārāks par pilsētas iekarotāju.” Sakāmvārdi (Salamana pamācības) 16:32

Svētais Gars mūs apvelta ar dievišķu spēku. Bībele saka: “Bet jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” Apustuļu darbi 1:8

Dievam piemīt radošs spēks. Bībele saka: “Sākumā Dievs radīja debesis un zemi.” 1. Mozus 1:1 “Viņš taisīja zemi ar savu spēku un nostiprināja cietzemi ar savu prātu un gudrību, viņš izpleta debesis!” Jeremijas 10:12

Dievam ir vara pār dabas parādībām. Bībele saka: “Viņš piecēlies apsauca vēju un pavēlēja jūrai: “Klusu, rimsties!” Un vējš norima, un iestājās liels klusums. Un viņš tiem sacīja: “Kādēļ esat tik bailīgi? Vai jums vairs nav ticības?” Viņus pārņēma lielas bailes, un viņi cits citam sacīja: “Kas viņš tāds ir, ka pat vējš un jūra viņam paklausa?”” Marka 4:39-41

Dievam ir vara pār slimībām. Bībele saka: “Jēzus pārstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visus slimos un vārgos.” Mateja 4:23 “Viss ļaužu pūlis tiecās pieskarties viņam, jo no viņa izgāja spēks un visus dziedināja.” Lūkas 6:19

Dievam ir vara pār ļaunajiem gariem. Bībele saka: “Tad viņš aicināja divpadsmit mācekļus un, sūtīdams viņus pa divi, deva tiem varu pār nešķīstiem gariem.” Marka 6:7

Dievam ir vara pār nāvi. Bībele saka: “Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis.” Atklāsmes 21:4 „Dievs augšāmcēla Kungu un uzcels arī mūs caur savu spēku.” 1. Korintiešiem 6:14

Taisna cilvēka lūgšana ir spēkpilna un iedarbīga. Bībele saka:Tad nu izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka jūs topat dziedināti! Taisna lūdzēja lūgšanas spēj panākt daudz.” Jēkaba 5:16

Nododot sevi Dievam, mēs saņemam spēku pretoties ļaunumam. Bībele saka: “Tad nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretī velnam, un tas bēgs no jums.” Jēkaba 4:7

Jēzū ir neierobežots spēka avots. Bībele saka: “Es visu spēju viņā, kas man dod spēku.” Filipiešiem 4:13

Dieva vārdam piemīt varens spēks, kas spēj pārveidot un atjaunot cilvēku. Bībele saka: “Tiešām, Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru abpusgriezīgu zobenu, tas duras cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulu smadzenes, un iztiesā sirds domas un nolūkus.” Ebrejiem 4:12