Rasisms

Kristus vieno visu tautību un rasu cilvēkus. Bībele saka:  “Uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērpti Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes – jūs visi esat viens Jēzū Kristū.” Galatiešiem 3:26-28

Rasisms ir grēks. Bībele saka: “Ja jūs piepildāt ķēnišķo bauslību pēc Rakstiem: mīli savu tuvāko kā sevi pašu, – jūs darāt labi, bet, ja jūs spriežat par cilvēku pēc ārienes, tad jūs grēkojat un bauslība jūs atmasko kā pārkāpējus.” Jēkaba 2:8-9

Visiem cilvēkiem ir viena izcelsme. Bībele saka: “No viena cilvēka viņš radīja visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu, iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot.” Apustuļu darbi 17:26

Nedomā, ka esi pārāks par citiem. Bībele saka: “Jo žēlastībā, kas man dota, es ikvienam jums saku: neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi, esiet saprātīgi, ikviens pēc tāda ticības mēra, kādu Dievs tam ir piešķīris.” Romiešiem 12:3

Kā mēs izturamies pret citiem atklāj to, kā mēs izturētos pret Jēzu. Bībele saka: “Ķēniņš tiem atbildēs: patiesi es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši.” Mateja 25:40

Dievs pieņem cilvēkus no visām rasēm, kultūrām un tautām. Bībele saka: “Tad Pēteris tos uzrunāja: “Patiesi, es saprotu, ka Dievs cilvēku neskata pēc ārienes, bet ikvienā tautā viņš pieņem katru, kas viņa bīstas un ir taisns savos darbos.”” Apustuļu darbi 10:34-35

Dieva pielūgsmes namam jābūt pulcēšanās vietai visām tautām. Bībele saka: “Viņš tos mācīja: “Vai nav rakstīts: mans nams tiks saukts par lūgšanas namu visām tautām? – Bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju midzeni.”” Marka 11:17

Evaņģēlijs ir domāts katram cilvēkam šajā pasaulē. Bībele saka: “Un es ieraudzīju citu eņģeli lidojam augstu debesīs. Viņam bija dots sludināt mūžīgo evaņģēliju zemes iedzīvotājiem – ikvienai tautai, ciltij, valodai un ļaudīm.” Atklāsmes grāmata 14:6