Kauns

Grēks apkauno cilvēku. Bībele saka: „Lai tupstam kaunā, lai sedzamies negodu, jo pret Kungu, savu Dievu, esam grēkojuši...! Kunga, mūsu Dieva, balsij mēs neklausījām.”

Ticība Glābējam Jēzum Kristum atbrīvo no grēka kauna. Bībele saka: „Tādēļ Raksti saka: ikviens, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā.” (Romiešiem 10:11)

Ja tev ir kauns par to, ko esi darījis vai kas ar tevi noticis, lūdz, un Dievs tevi no tā atbrīvos. Bībele saka: „Nebaidies, tu nepaliksi kaunā, nekaunies, tev nebūs apsmiekla – tu aizmirsīsi savu jaunības kaunu, savu apsmieto atraitnību tu neatcerēsies!” (Jesajas 54:4) „Pie tevis, Kungs, tveros – neliec mani kaunā nemūžam! Savā taisnībā mani glāb!” (Psalmi 31:2)

Ja ciet pāridarījumu vai izsmieklu savas kristieša pārliecības dēļ, tev nav jākaunas par to; tā ir iespēja pagodināt Dievu. Bībele saka: „Bet, ja jācieš kā kristietim, lai nekaunas, bet lai pagodina Dievu savā kristieša vārdā.” (1. Pētera 4:16)

Mums nekad nevajadzētu kaunēties apliecināt savu ticību labajai vēstij (evaņģēlijam) par Glābēju Kristu, jo tajā atklājas Dieva glābjošais spēks. Bībele saka: „Es nekaunos evaņģēlija: tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam.” (Romiešiem 1:16)

Ja nu es baidos tikt apkaunots? Bībele saka: „Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. Tad nu nekaunies no liecības par mūsu Kungu, nedz par mani, viņa gūstekni, bet Dieva spēkā līdz ar mani panes ciešanas evaņģēlija dēļ, jo Dievs mūs ir izglābis un aicinājis ar svēto aicinājumu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un svētības, kas mums dota Kristū Jēzū vēl pirms mūžības laikiem.” (2. Timotejam 1:7-9)

Sastopoties ar ciešanām un kaunu, Kristus uzticējās Debesu Tēvam. Viņš zināja, ka ciešanas un kauns neturpināsies mūžīgi. Bībele saka: „Muguru es griežu sitējiem un vaigu – bārdas plēsējiem, savu vaigu es neslēpju no kauna un spļāvieniem. Bet Kungs Dievs palīdz man, tādēļ es netieku kaunā, tādēļ mans vaigs kā krams, zinu, ka kaunā nepalikšu!” (Jesajas 50:6-7)

Jēzus pie krusta labprātīgi panesa ciešanas un kaunu, jo zināja, ka tā ir maza maksa, salīdzinājumā ar lielo prieku redzēt tevi Debesīs. Bībele saka: „Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļ, par kaunu nebēdādams, ir pacietis krustu un nosēdies Dieva tronim pa labai rokai.” (Ebrejiem 12:2)

Nekaunies Jēzus dēļ, lai Viņam nav jākaunas tevis dēļ. Bībele saka: „Kas būs kaunējies manis un manu vārdu dēļ, tā dēļ kaunēsies Cilvēka Dēls, kad viņš nāks savā un sava Tēva, un svēto eņģeļu godībā.” (Lūkas 9:26)

Kā mācekļi reaģēja uz ciešanām un apkaunojumu Jēzus dēļ? Bībele saka: „Viņi aizgāja no sinedrija priecīgi, jo bija atzīti par cienīgiem ciest negodu viņa vārda dēļ.” (Apustuļu darbi 5:41)

Jēzus nekaunas mūs saukt par brāļiem un māsām. Bībele saka: „Tāpat kā tas, kas svētī, arī tie, kurus svētī, visi ir no viena; un tādēļ viņš arī nekaunas saukt tos par brāļiem.” (Ebrejiem 2:11)