Grēku atzīšana un izsūdzēšana

Grēku atzīšana un izsūdzēšana paver ceļu piedošanai un atjaunošanai. Bībele saka: “Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” (1.Jāņa 1: 8, 9)


Tā kā mēs esam grēcīgi, grēku atzīšanai un izsūdzēšanai ir būtiska loma Dieva pielūgsmē. Bībele saka: “Tad viņi piecēlās savās vietās un lasīja no Tā Kunga, sava Dieva, bauslības grāmatas dienas ceturto daļu; otru dienas ceturto daļu viņi sūdzēja grēkus un zemojās Tā Kunga, sava Dieva, priekšā.” (Nehemijas 9: 3)


Grēku atzīšana un izsūdzēšana sagatavo ceļu attiecību atjaunošanai, sadraudzībai un dziedināšanai. Bībele saka: “Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (Jēkaba 5: 16)


Grēku atzīšana un izsūdzēšana paver ceļu izaugsmei un panākumiem. Bībele saka: “Kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet, kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību.” (Salamana pamācības 28: 13)


Atzīt un izsūdzēt savus grēkus mēs spējam pateicoties tam, ka mūs uzrunā Dievs. Atzīt un izsūdzēt savus grēkus mūs mudina Dieva baušļi (likumi) un Dieva Gars. Bībele saka: “Jo bauslība dod - grēka atziņu.” (Romiešiem 3: 20) “Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu.” (Jāņa 16: 8)