Iedrošinājums, atbalsts

Mūs var iedrošināt citu piemērs. Bībele saka: “Tā mēs, brāļi, dzirdēdami par jūsu ticību, caur jums esam guvuši iepriecu visās savās vajadzībās un bēdās.” (1. Tesaloniķiešiem 3: 7)

Cerība uz mūžīgo dzīvi kopā ar Kristu iedrošina izturēt pārbaudījumus. Bībele saka: “Tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos.” (1. Pētera 1: 6)

Iedrošinot citus, mēs paši gūstam stiprinājumu. Bībele saka: “Jo es ilgojos jūs redzēt, lai varētu nest kādu garīgu velti jums par stiprinājumu. Proti, ka es līdz ar jums gūtu iepriecu kopīgajā ticībā, es jūsējā, jūs manējā.” (Romiešiem 1: 11-12)

Mūs iedrošina atmiņas par to, kā Dievs ir mūs vadījis pagātnē. Bībele saka: “Tad tauta atbildēja un sacīja: "Lai tāla mums ir doma, ka mēs To Kungu varētu aizmirst un kalpot citiem dieviem.  Jo Tas Kungs, mūsu Dievs, ir tas, kas mūs un mūsu tēvus ir izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama. Kādas lielas zīmes Viņš ir darījis mūsu acu priekšā un mūs sargājis visos ceļos, pa kuriem Viņš mūs ir vadījis, un tāpat visu to tautu vidū, pa kuru zemi mēs esam gājuši.” (Jozuas 24: 16, 17)

Uzmundriniet cits citu, atrodot katrā cilvēkā kaut ko vērtīgu. Bībele saka: “Tāpēc ieprieciniet cits citu, kā jūs to jau tagad darāt!” (1. Tesaloniķiešiem 5: 11)

Neatlaidīgi iedrošiniet tos, kas nesen kļuvuši ticīgi. Bībele saka: “Pasludinājuši evaņģēliju šinī pilsētā un ieguvuši labu pulku mācekļu, viņi griezās atpakaļ uz Listru, Ikoniju un Antiohiju,  stiprinādami mācekļu dvēseles un pamācīdami palikt ticībā un ka caur daudz bēdām mums jāieiet Dieva valstībā.” (Apustuļu darbi 14: 21, 22)

Uzmundriniet un atbalstiet savas  draudzes vadītājus. Bībele saka: “Mēs lūdzam jūs, brāļi, atzīstiet tos, kas jūsu labā strādā, kas ir jūsu priekšnieki Tā Kunga draudzē un kas jūs pamāca.  Turiet viņus mīļus un augstā cieņā viņu darba dēļ! Savā starpā turiet mieru.” (1. Tesaloniķiešiem 5: 12, 13)

Dievs mūs iedrošina, kad mēs jūtamies slikti. Bībele saka: “Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.” (Jeremijas 29: 11)

Dievs ir apsolījis mūs iedrošināt, kad tas būs vajadzīgs. Bībele saka: “Kad es Tevi piesaucu, Tu mani paklausīji un devi manai dvēselei drosmi un spēku.” (Psalmi 138: 3)

Lai mūs iedrošina tas, ka Dievs savu darbu pie mums vēl nav pabeidzis, bet noteikti to pabeigs. Bībele saka: “Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.” ( Filipiešiem 1: 6)