Lēmumu pieņemšana

Pirmais princips saprātīgu lēmumu pieņemšanā ir faktu uzzināšana/noskaidrošana. Bībele saka: „Kas atbild, iekams viņš dzirdējis, tam piemīt vientiesība un tas piedzīvos kaunu.” (Salamana pamācības 18: 13)

Otrs svarīgs princips ir atvērtība un gatavība izvērtēt un pieņemt jaunas idejas. Bībele saka: „Sapratīga sirds iemanto gudrību, un gudra auss meklē atzīšanu.” (Salamana pamācības 18: 15) TLB Bībeles tulkojumā šis pants ir tulkots šādi: „Prātīgs cilvēks ir vienmēr atvērts jaunām idejām. Patiesībā viņš meklē tās.”

Trešais princips labu lēmumu pieņemšanā ir uzklausīt „stāsta abas puses” jeb visus viedokļus. Bībele saka: „Ikviens kā pirmais šķiet savas sūdzības lietā taisns esam; tikai kad lietā iesaistās viņa pretinieks, tā noskaidrojas.” (Salamana pamācības 18: 17)

Grūti pieņemt lēmumu? Dievs palīdzēs! Bībele saka: „Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.” (Jēkaba 1: 5)

Uzticies Dievam vairāk nekā savām izjūtām. Bībele saka: „Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.” (Salamana pamācības 3: 5, 6)

Labākais veids, kā sagatavoties saprātīgu lēmumu pieņemšanai, ir lūgšana. Jēzus to izmantoja, piemēram, pirms izraudzīja apustuļus. Bībele saka: „Bet notika tanīs dienās, ka Viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt; un Viņš pavadīja visu nakti Dieva lūgšanā. Un, kad gaisma ausa, tad Viņš sasauca Savus mācekļus un izredzēja no tiem divpadsmit, kurus Viņš nosauca par apustuļiem.” (Lūkas 6: 12, 13)

Pazemība Dieva priekšā ir svarīgs priekšnoteikums, lai saņemtu Dieva vadību labu lēmumu pieņemšanā. Bībele saka: „Pazemīgos Viņš vada Savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti, Viņš māca Savu ceļu.” (Psalmi 25: 9)