Slimības

Kaut arī slimības vispārīgi ir daļa no cilvēces grēcīguma sekām, tas tomēr nenozīmē, ka katra slimība cilvēkam ir sods par kādu konkrētu grēku. Bībele saka: „Un, garām ejot, Viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekļi Viņam jautāja: "Rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis?" Jēzus atbildēja: "Ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā.” (Jāņa 9:1-3)

Labākā slimību profilakse ir sekot Dieva plānam. Bībele saka: „Ja jūs klausīdami klausīsit Tā Kunga, sava Dieva, balsij un darīsit, kas taisns Viņa acīs, un ievērosit Viņa baušļus, un turēsit Viņa likumus, tad Es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām Es esmu licis nākt pār ēģiptiešiem, jo Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts.” (2. Mozus 15:26) „Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties To Kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus.” (Salamana pamācības 3: 7, 8)

Jēzum ir spēks dziedināt slimības. Bībele saka: „Un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā. Un Viņa slava izpaudās pa visu Sīriju; un pie Viņa atnesa visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtus un velna apsēstus, mēnessērdzīgus un triekas ķertus, un Viņš tos dziedināja.” (Mateja 4: 23-24)

Patiesa dziedināšana nāk no Dieva. Bībele saka: „Dziedini mani, ak, Kungs, tad es būšu izdziedināts; palīdzi man, tad ir palīdzēts!” (Jeremijas 17:14)

Lai piedzīvotu slimības dziedināšanu, sekojiet Dieva norādījumiem. Bībele saka: „Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu Tā Kunga Vārdā. Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (Jēkaba 5:14-16)

Koncentrējot savu uzmanību uz to, kas labs, mēs veicinām veselību, savukārt paradums gausties un visur saskatīt negatīvo ir veselībai kaitīgs. Bībele saka: „Priecīga sirds dziedina vainas, bet sagrauzts gars izkaltē kaulus.” (Salamana pamācības 17: 22)

Dievs ir apsolījis, ka jaunajā pasaulē, ko Viņš gatavo cilvēcei, slimību un sāpju vairs nebūs. Bībele saka: „Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: "Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis."” (Atklāsmes 21:3-4)

Piebilde. Ja esi saslimis, atceries, Dievs nav tava pēdējā cerība, bet gan pirmā! Vispirms lūgšanā uztici savu problēmu Radītājam un tikai tad dodies pie ārsta.