Ticība

Tici Kungam Jēzum Kristum, un tu tiksi glābts. Bībele saka: “Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.” (Romiešiem 10: 9)

Uzticoties Dievam, mēs tiekam Viņa priekšā attaisnoti (citi apzīmējumi – taisnoti, salīdzināti, samierināti ar Dievu). Bībele saka: “Un Ābrāms uzticējās Tam Kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību.’’ (1. Mozus 15: 6)

Tas, ko tu dari, ir cieši saistīts ar to, kam tu tici. Patiesa ticība izpaužas darbībā. Bībele saka: “Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi; arī ļaunie gari tic un dreb. Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēk, ka ticība bez darbiem ir nedzīva?” (Jēkaba 2: 19, 20)

Patiesa ticība ir attiecības ar Dievu, kas ietver uzticēšanos un pakļaušanos Viņam, ne tikai domas vai uzskati par Viņu. Bībele saka: “Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles.” (Jāņa 14: 15)

Lai cilvēki varētu ticēt, Kristus savus sekotājus ir aicinājis sludināt Viņa vēsti. Bībele saka: “Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana – no Kristus pavēles.” (Romiešiem 10: 17)