Bībeles mācības

Kristīgās dzīves pamatus mēs varam apgūt iepazīstoties ar Bībeles – Svēto Rakstu – mācībām. Bībele saka: ”Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā.” (2. Timotejam 3: 16)

Centrālā Bībeles tēma un svarīgākā tās mācība ir par Kristu Jēzu. Pārējās mācības bez šīs ir maznozīmīgas. Jēzus saka: “Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani! Bet jūs negribat nākt pie Manis, lai iegūtu dzīvību.” (Jāņa 5: 39, 40)

Bībeles doktrīnas jeb mācības tiek nodotas no viena ticīgā otram Bībele saka: “Un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus.” (2. Timotejam 2: 2)

Tomēr nepietiek ar to, ko par Bībeles mācībām dzirdam no citiem; svarīgi ir iepazīties ar Rakstiem arī pašiem. Bībele saka: “Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies; jo tu zini, kas tev to ir mācījuši, un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū.” (2. Timotejam 3: 14, 15)