Baušļi


Kāds ir Dieva baušļu pamatprincips? Bībele saka: „Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara: tātad bauslības piepildījums ir mīlestība.” (Romiešiem 13:10) „Bet Jēzus tam sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši."” (Mateja 22: 37-40)

Jēzus paskaidro savu attieksmi pret Dieva baušļiem. Bībele saka: „Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi Es jums saku: tiekams debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekams viss notiek.” (Mateja 5:17, 18)

Dieva baušļi ir saistoši visiem cilvēkiem. Bībele saka: „Gala iznākums no visa ir šāds: bīsties Dieva un turi Viņa baušļus, jo tas pienākas katram cilvēkam!” (Salamans Mācītājs 12: 13)

Visi Dieva baušļi ir  nozīmīgi. Bībele saka: „Jo, kas visu bauslību pildītu, bet grēkotu pret vienu bausli, tas ir noziedzies pret visiem. Jo, kas ir sacījis: tev nebūs laulību pārkāpt, – ir teicis arī: tev nebūs nokaut. Ja nu tu nepārkāp laulību, bet nokauj, tad tu esi kļuvis bauslības pārkāpējs.” (Jēkaba 2: 10, 11)

Mūsu attieksme pret Dieva baušļiem atspoguļo mūsu attieksmi pret Dievu. Bībele saka: „Kas saka: es esmu Viņu atzinis, bet netur Viņa baušļus, ir melis, un viņā nav patiesības. Bet, kas Viņa vārdus tur, tanī patiesi Dieva mīlestība ir kļuvusi pilnīga. No tā mēs noprotam, ka esam Viņā.” (1. Jāņa 2: 4-6)

Dieva baušļi norāda dzīves virzienu, bet, pat perfekti ievēroti un izpildīti, nedod taisnošanu jeb glābšanu. Bībele saka: „Zinādami, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum Kristum, arī mēs kļuvām ticīgi Kristum Jēzum, lai taptu taisnoti Kristus ticībā un ne pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst taisnots.” (Galatiešiem 2: 15, 16)

Dieva baušļi liek mums saprast, ka esam grēcinieki un mums ir vajadzīgs Glābējs. Bībele saka: „Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots Viņa priekšā. Jo bauslība dod – grēka atziņu.” (Romiešiem 3:20)

(Lasi arī sadaļu "Desmit baušļi")