Ķermenis

Dievs ir cilvēka ķermeņa radītājs. Bībele saka: “Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.” (Psalmi 139: 14)

Visa mūsu dzīve, tātad arī mūsu ķermenis, pieder Dievam. Bībele saka: “Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.” (Romiešiem 12:1)

Mūsu ķermenis pieder Dievam un ir Viņa Gara mājoklis, un tas, ko mēs darām ar savu ķermeni, var vai nu pagodināt un iepriecināt Dievu, vai arī apkaunot un apbēdināt Viņu. Bībele saka: “Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem? Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu!” (1. Korintiešiem 6:19-20) “Tāpēc, vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu.” (1. Korintiešiem 10:31)

Ja esat precēts/precēta, savā ziņā jūs savu ķermeni nododat arī jūsu laulātajam draugam. Bībele saka: “Bet netiklības novēršanas labā lai katram ir sava sieva un katrai sievai savs vīrs. Vīrs lai izpilda savu pienākumu pret sievu un sieva pret vīru. Sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram; un tāpat vīram nav noteikšana par savu miesu, bet sievai.” (1. Korintiešiem 7: 2-4)

Pēc nāves mūsu ķermenis iet bojā, bet augšāmcelšanā tas tiks atjaunots jaunā kvalitātē. Bībele saka: “Tāpat būs arī ar mirušo augšāmcelšanos. Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā.” (1. Korintiešiem 15: 42)

Ķermenis ir piemērs tam, kā vajadzētu darboties draudzei. Bībele saka: “Jo, kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums, tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi.” (Romiešiem 12: 4-5)