Nodošanās Dievam

Nodoties Dievam mums vajadzētu nedalīti un no visas sirds. Bībele saka: „Atzīsti savu tēvu Dievu un kalpo Viņam ar visu sirdi un labu prātu, jo Tas Kungs ir, kas pārbauda visas sirdis un kas izzina visas sirdsprāta tieksmes; ja vien tu Viņu meklēsi, tad Viņš tevi atradīs, bet, ja tu Viņu atstāsi, tad Viņš tevi atmetīs uz mūžīgiem laikiem.” (1. Laiku 28: 9) „Bet Jēzus tam sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta.”” (Mateja 22: 37)

Neitralitāte attiecībā pret Dievu nav iespējama. Bībele saka: „Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani, un, kas ar Mani nesakrāj, tas izkaisa.” (Mateja 12: 30)

Tie, kas no visas sirds tiecas pēc Dieva, nosaukti par svētīgiem. Bībele saka: „Svētīgi tie, kas sargā Viņa liecības, kas Viņu meklē no visas sirds.” (Psalmi 119: 2)

Patiesi nodoties Dievam nozīmē veltīt un uzticēt Viņam visu savu dzīvi. Bībele saka: „Tāpēc, vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu.” (1. Korintiešiem 10: 31)