Rūpes par citiem

Kristus mācīja, ka ir svarīgi rūpēties par citu cilvēku vajadzībām, pirmkārt, par savu tuvinieku vajadzībām. Bībele saka: “Bet, ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu.” (1. Timotejam 5: 8)

Dievs vēlas, lai mēs rūpētos par trūcīgajiem, slimajiem un cietējiem. Bībele saka: “Bet, kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kroplus, tizlus, aklus; un tu būsi svētīgs, jo viņiem nav ar ko atmaksāt; jo tev būs atmaksa, kad taisnie celsies augšām.” (Lūkas 14: 13, 14)

Ja mēs rūpējamies par citiem, tad Dievs uz to skatās tā, it kā mēs darītu labu Viņam. Bībele saka: “Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.” (Mateja 25: 40)