Skaistums

Patiess skaistums ir atrodams cilvēka iekšējā būtībā, un tas atstāj uz citiem pozitīvu iespaidu. Bībele saka: “Jūsu rota lai nav ārišķīgs matu pinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpjaties, bet apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā – tas ir Dievam dārgs.” (1. Pētera 3: 3-4 )

Cilvēka ārējais skaistums ir pievilcīgs, tomēr paejošs. Bībele saka: “Daiļums viļ un skaistums paiet.” (Salamana pamācības 31: 30)

Patiess iekšējais skaistums nav egocentrisks; tas izpaužas citu labā veiktos darbos. Bībele saka: ”Tāpat arī sievas pieklājīgā uzvedībā, kaunīgi un savaldīgi, lai viņas greznojas nevis ar matu pīnēm un zeltu vai ar pērlēm vai dārgu uzvalku, bet ar to, kas pienākas sievām, kuras grib parādīt dievbijību, – ar labiem darbiem." (1. Timotejam 2: 9-10) “Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes, uzņem savā namā; kad tu redzi kailus un tos apģērb un neatraujies no sava tuvāka, tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava atdzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un Tā Kunga godība tevi pavadīs.” (Jesajas 58: 7, 8)