Valsts, valdība

Valsts vadītāji un pārvaldes darbinieki ir atbildīgi ne tikai savas tautas, bet arī Dieva priekšā. Bībele saka: “Tev būs iecelt sev tiesnešus un ierēdņus visos savos vārtos, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod, tavām ciltīm; viņi lai tiesā tautu ar taisnu tiesu. Tev nebūs tiesu pārgrozīt, tev nebūs uzlūkot neviena vaigu, tev nebūs uzpirkšanas dāvanas ņemt, jo tās apstulbo gudro acis un pārgroza taisno lietas.” (5. Mozus 16: 18-19)

Mums vajadzētu būt lojāliem pret savas valsts likumīgo varu. Bībele saka: “Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. Tātad tas, kas pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā sodu. Jo valdītāji nav bīstami labam darbam, bet ļaunam. Tu negribi bīties valsts varas, labi, dari to, kas labs, tad tu saņemsi viņas uzslavu, jo tā ir Dieva kalpone tevis labā. Bet, ja tu dari ļaunu, tad bīsties; ne velti tā nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu. Tādēļ nepieciešami tai paklausīt ne vien soda dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ. Tāpēc maksājiet arī savas nodevas: viņi, kas uz to raugās, ir Dieva kalpi. Dodiet katram, kas viņam pienākas: nodevas, kam nākas nodevas, muitu, kam nākas muita, bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa.” (Romiešiem 13: 1-7)

Maksājot prasītos nodokļus, Jēzus rādīja pilsoņa lojalitātes piemēru. Bībele saka: “Un, kad tie nonāca Kapernaumā, nodokļu saņēmēji piegāja pie Pētera un sacīja: "Vai jūsu Mācītājs nodokli nemaksā?" Viņš saka: "Maksā gan."” (Mateja 17: 24, 25)

Kristiešiem vajadzētu paklausīt likumam un iespēju robežās sadarboties ar valsts varu. Bībele saka: “Atgādini viņiem, lai padodas un paklausa valdībām un varām, lai ir gatavi uz katru labu darbu.” (Titam 3: 1)

Esot uzticami savas valsts pilsoņi un ievērojot tajā noteikto likumīgo kārtību (tajā skaitā, piemēram, Ceļu satiksmes noteikumus), mēs pagodinām mūsu Kungu. Bībele saka: “Pakļaujieties ikkatrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai Tā Kunga dēļ.” (1. Pētera 2: 13)

Dieva likumi ir augstāki par valsts likumiem, tāpēc paklausība Dievam un Viņa likumiem dažkārt var nozīmēt (prasīt) nepaklausību šīs pasaules varām. Bībele saka: “Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.” (Apustuļu darbi 5: 29)

Bībele saka: “Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kurp Es jūs liku aizvest, un pielūdziet To Kungu par to, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība.” (Jeremijas 29: 7)