Kļūdīšanās, klupšana

Ja mēs kļūdāmies, tas nav visa gals. Bībele saka: „Tas Kungs dara drošus vīra soļus, un Viņam ir prieks par viņa ceļu. Kad viņš klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo Tas Kungs tur viņa roku.” (Psalmi 37:23, 24)

Nav svarīgi, cik reižu tu krīt; svarīgi ir, cik reižu tu celies. Bībele saka: „Jo taisnais krīt septiņas reizes un ceļas atkal augšā, bet bezdievīgie ieslīgst nelaimē.” (Salamana pamācības 24: 16)

Ikvienam jāsastopas ar pārbaudījumiem un cīņām. Par to nav jāuztraucas un jāskumst, jo varam droši paļauties uz Kristu, kurš ir Uzvarētājs. Bībele saka: „To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” (Jāņa 16: 33)

Neļauj neveiksmei darīt tevi mazdūšīgu. Bībele saka: „Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi.” (Jozuas 1: 9)