Aizsardzība

Mēs varam griezties pie Dieva pēc aizsardzības. Bībele saka: “Kungs, tu mana radze, mans cietoksnis un mans glābējs! Mans Dievs, mana klints, uz kuras tveros, mans vairogs un mans glābšanās rags, un mana kalnu pils!” Psalmi 18:3

Dievs vienmēr ir gatavs palīdzēt. Bībele saka: “Dievs mums patvērums un spēks, vienmēr rodams palīgs briesmās. Tāpēc nebīsimies, kaut apvērstos zeme un kalni iegāztos jūras dzīlē, kaut krāktu un putotu ūdeņi, kaut drebētu kalni, tai dižojoties!” Psalmi 46:2-4

Dievs neapsola, ka pasaulē nebūs briesmu, bet viņš apsola savu palīdzību, mums ar tām saskaroties. Bībele saka: “Kas mājo Visuaugstā paspārnē un apmeties Visuvarenā ēnā, saka Kungam: mans patvērums un mans cietoksni, mans Dievs, uz ko es paļaujos! Viņš glābs tevi no putnu ķērāja cilpas, no mēra posta, ar savu spārnu galiem viņš apklās tevi, un zem viņa spārniem tu patversies, kā vairogs tevi sargās viņa patiesība. Nebaidies no nakts šausmām, ne bultas, kas lido dienā, ne mēra, kas tumsā staigā, ne sērgas, kas uzbrūk dienvidū! Lai krīt tūkstotis tev blakus un desmit tūkstoši pa labi no tevis, bet tevi tas neskars – tik acīm tu raudzīsies, kā ļaundariem atmaksāts, to tu ieraudzīsi! Tiešām tu, Kungs, esi mans patvērums! Tev, kas izrauga Visuaugsto par savu mājokli, tev negadīsies nekas ļauns, nedz tuvosies sērga tavai teltij.” Psalmi 91:1-10

Dievs sūta savus eņģeļus, lai tie par mums rūpētos. Bībele saka: “Jo viņš saviem vēstnešiem pavēlēs par tevi – sargāt tevi visos tavos ceļos! Savās plaukstās tie tevi pacels, lai nepiesitas pie akmens tev kāja!” Psalmi 91:11-12 “Kunga eņģelis ir ap tiem, glābj tos, kas bīstas Kunga!” Psalmi 34:7

Ja mēs uzticam sevi Dievam, viņš uzņemas atbildību par mums. Dievs ir ar mums pat sarežģītās situācijās. Bībele saka: “Tagad tā saka Kungs, tavs Radītājs, Jēkab, tavs Veidotājs, Israēl: “Nebaidies, es tevi izpirkšu, es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans! Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu ar tevi, un cauri upēm, tās tevi neaizraus, kad caur uguni iesi, tu nesadegsi, liesma tevi neapsvilinās!” Jesajas 43:1-2

Dievs, debesu un zemes Radītājs ir nomodā par tevi. Bībele saka: “Es paceļu acis pret kalniem – no kurienes nāks man palīdzība? Mana palīdzība no Kunga, kurš radījis debesis un zemi.” Psalmi 121:1-2

Mums nevajag baidīties no ļaunā, jo Dievs ir ar mums. Bībele saka: “Pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani, tavs zizlis un spieķis drošina mani.” Psalmi 23:4

„Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” Romiešiem 8:38, 39