Apsolījumi

Dievs vienmēr tur savus solījumus. Bībele saka: “Jo Dieva Dēls Kristus Jēzus, ko es un Silvāns un Timotejs esam jūsu vidū sludinājuši, nav bijis jā un nē, bet Viņā ir bijis jā. Jo, cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā jā, tāpēc caur Viņu mūsu āmen Dievam par godu.” (2. Korintiešiem 1: 19-20)Dievs nekad neatceļ un negroza savus apsolījumus. Bībele  saka: “Savu derību Es nepadarīšu par neesošu, nedz grozīšu to, kas nācis pār manām lūpām.” (Psalmi 89: 35)Visi Dieva apsolījumi piepildās. Bībele saka: “Un redzi, man šodien ir jāiet ikvienas šīs zemes dzīvības pēdējais ceļš; tad nu atzīstiet no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, ka nav palicis nepiepildīts neviens no visiem tiem labajiem vārdiem, ko Tas Kungs jums ir runājis; nē, visi tie ir jums īstenojušies, neviens nav palicis nepiepildījies.” (Jozuas 23: 14)Mums ir apsolīta mūžīgā dzīvība. Bībele saka: “Šis ir tas apsolījums, ko Viņš mums ir apsolījis - mūžīgā dzīvība.” (1. Jāņa 2: 25)Dievs var paveikt neiespējamo. Bībele saka: “Bet Viņš atbildēja: "Kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam."” (Lūkas 18: 27)Mums ir apsolīta jauna sirds. Bībele saka: “Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi.” ( Ecēhiēla 36: 26)Dievs ir apsolījis piedošanu. Bībele saka: “Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” (1. Jāņa 1: 9)Dievs ir apsolījis Gara augļus. Bībele saka: “Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības.”(Galatiešiem 5: 22-23)Dievs ir apsolījis atbrīvošanu no bailēm. Bībele saka: “Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm.” (Psalmi 34: 5)Dievs ir apsolījis izglābt mūsu bērnus. Bībele saka:“"Tomēr," tā saka Tas Kungs, "arī paša stiprākā gūstekņus viņam var atņemt, un savu laupījumu viņš var atkal zaudēt: Es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem, un Es pats izglābšu tavus bērnus.” (Jesajas 49: 25)Mums ir apsolīts Svētais Gars. Bībele saka: “Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?"” (Lūkas 11:13)Dievs ir apsolījis apmierināt mūsu vajadzības. Bībele saka: “Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.” (Filipiešiem 4:19) ”Jo saule un vairogs ir Tas Kungs, mūsu Dievs, Viņš dod žēlastību un godu. Tas Kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā.” (Psalmi 84: 12)Dievs ir apsolījis dot gudrību. Bībele saka: “Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.” (Jēkaba 1: 5)Tiem, kas Viņam uzticas, Dievs ir apsolījis mieru. Bībele saka: “Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi!” (Jesajas 26: 3)Dievs ir apsolījis izglābt no pārbaudījuma un kārdinājuma . Bībele saka: “Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.” (1. Korintiešiem 10: 13)Mums ir apsolīta dziedināšana. Bībele saka:“Jo Es sasiešu tavas vātis un dziedēšu tavas brūces, saka Tas Kungs, tādēļ ka tie tevi, kas tu tiešām esi Ciāna, sauc par atstumto, par kuru neviens neapjautājas.” (Jeremijas 30: 17)Dievs ir apsolījis aizsargāt mūs no ļaunuma un briesmām. Bībele saka: “Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij.” (Psalmi 91: 10)Bībelē ir apsolīts, ka mirušie atkal dzīvos. Tā saka: “Nebrīnieties par to! Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam.” (Jāņa 5: 28-29)Jēzus ir apsolījis atgriezties. Bībele saka:“Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.” (Jāņa 14: 2-3)Dievs ir apsolījis, ka nebūs vairs nāves, bēdu un sāpju. Bībele saka: “Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis." (Atklāsmes 21: 4)