Aborts

Bībele tiešā veidā par abortu nerunā, tomēr tajā atrodami ar šo jautājumu saistīti principi.

Cilvēkam ir vērtība un identitāte vēl pirms piedzimšanas. Bībele saka: „Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām.” (Jeremijas 1: 5)

Dievs ir iesaistīts cilvēka dzīvē tam vēl esot mātes klēpī. Bībele saka: „Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.” (Psalmi 139: 13, 14)

Dieva bauslis aizliedz atņemt cilvēka dzīvību. Bībele saka: „Tev nebūs nokaut.” (2. Mozus 20: 13)

Kā ir gadījumā, ja bērns ieņemts seksuālas vardarbības rezultātā? Bībele saka: „Tēviem nebūs tapt nonāvētiem dēlu dēļ, un dēliem nebūs tapt nonāvētiem tēvu dēļ.” (5. Mozus 24:16)

Kā es varu izvairīties no liktenīgi nepareiza lēmuma pieņemšanas? Bībele saka: „Ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.” (Jēkaba 1: 5)

Uzticies Dievam un nevis savam paša spriedumam. Bībele saka: „Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.” (Salamana pamācības 3: 5, 6)

Ko darīt, ja man trūkst spēka izdarīt pareizo izvēli? Bībele saka: „Es visu spēju viņā [Kristū], kas man dod spēku.” (Filipiešiem 4:13 – 2012. gada tulkojums)

Ja tevi nomāc vainas apziņa par nepareizi pieņemtu neatgriezenisku lēmumu, uztici to Dievam! Bībele saka: „Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts.” (Psalmi 34: 18)

Ja nākam pie Dieva, Viņš mūs nenosoda, bet dāvā piedošanu. Bībele saka: „Tad nāciet, turēsim tiesu, saka Tas Kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs; kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna.” (Jesajas 51: 18)