Bailes

Uzticēšanās Dieva apsolījumiem ir spēcīgs līdzeklis pret bailēm. Bībele saka: „Nebaidies, jo es esmu ar tevi, nebīsties, es esmu tavs Dievs, es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu, ar savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu!” (Jesajas 41:10)

Vairāk par Dieva apsolījumiem lasi šeit: https://www.bibelesstudijas.lv/lv/ko-par-to-saka-Bibele?read=32

Kad uzmācas bailes, atceries Dievu. Bībele saka: „Vai es tev nepavēlēju būt stipram un sīkstam, nebīties un nebaiļoties, jo Kungs, tavs Dievs, ir kopā ar tevi, lai kurp tu ietu!” (Jozuas 1:9)

Uzticies Kristus klātbūtnes apsolījumam. No kā gan baidīties, ja Jēzus ir ar mums? Bībele saka: „Jēzus tiem sacīja: “Kādēļ esat tik bailīgi, jūs mazticīgie?” Tad piecēlies viņš apsauca vējus un jūru, un iestājās liels klusums. Bet cilvēki izbrīnā jautāja: “Kas viņš ir, ka vēji un jūra viņam paklausa?”” (Mateja 8:26-27)

No Dieva mums nav jābaidās. Bībele saka: „Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība pie mums ir pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā, jo, tāpat kā viņš ir, tā arī mēs esam šajā pasaulē. Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes; bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā.” (1. Jāņa 4:16-18)

Kristiešiem nav jādzīvo bailēs. Dieva ilgas ir mūs ievest savā Valstībā, nevis atturēt no tās. Bībele saka: „Nebīsties, tu mazais ganāmpulciņ, jo jūsu Tēvam labpaticis dot jums Valstību.” (Lūkas 12:32)

Mums nav jābaidās no dabas katastrofām. Bībele saka: „Dievs mums patvērums un spēks, vienmēr rodams palīgs briesmās. Tāpēc nebīsimies, kaut apvērstos zeme un kalni iegāztos jūras dzīlē, kaut krāktu un putotu ūdeņi, kaut drebētu kalni, tai dižojoties!” (Psalmi 46:2-4)

Nebaidies no cilvēkiem. Bībele saka: „Pats Dievs taču ir sacījis: es tevi nekad neatstāšu un nekad nepametīšu, – tā ka mēs varam droši teikt: Kungs ir mans palīgs, tādēļ es neizbīšos – ko gan cilvēks man padarīs?” (Ebrejiem 13:5-6)

Nebaidies no ienaidniekiem. Bībele saka: „Netrīci viņu priekšā, jo Kungs, tavs Dievs, ir ar tevi – liels un bijājams Dievs!” (5. Mozus 7:21)

Nebaidies, ja tevi vajā taisnības dēļ. Cilvēku spēks tev nodarīt ļaunu nav lielāks par Dieva spēku rūpēties par tevi. Bībele saka: „Nebīstieties no tiem, kas miesu nonāvē, bet dvēseli nespēj nonāvēt, bīstieties vairāk no tā, kas dvēseli un miesu var pazudināt ellē. Vai divus zvirbuļus nepārdod par nieka grasi? Un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva ziņas. Bet jums pat visi mati uz galvas ir saskaitīti. Tādēļ nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi. Tad nu ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu sava debesu Tēva priekšā. Bet, kas mani noliegs cilvēku priekšā, to arī es noliegšu sava debesu Tēva priekšā.”(Mateja 10:28-33)

Kas gan jums varēs nodarīt pāri, ja jūs dedzīgi tieksieties pēc labā?  Pat ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, jūs esat laimīgi, bet nebīstieties no tiem, kas jums liek ciest, un nesatraucieties. Svēti godājiet Kristu kā Kungu savās sirdīs, esiet vienmēr gatavi atbildēt ikvienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos.” (1. Pētera 3:13-15)

Pat ja Dievs mūs ved caur tumšām ielejām, mums nav iemesla baidīties, jo Viņš ir ar mums. Bībele saka: „Pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani, tavs zizlis un spieķis drošina mani.” (Psalmi 23:4)

Dievs mums dod spēku nevis bailes. Bībele saka: „Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu.” (2. Timotejam 1:7)

Jēzus mūsu baiļu vietā var dot savu mieru. Bībele saka: „Es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.” (Jāņa 14:27)

Ja piederam Dievam, mums nav jāpadodas bailēm pat visdraudīgākajos apstākļos. Bībele saka: „Tagad tā saka Kungs, tavs Radītājs, Jēkab, tavs Veidotājs, Israēl: “Nebaidies, es tevi izpirkšu, es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans! Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu ar tevi, un cauri upēm, tās tevi neaizraus, kad caur uguni iesi, tu nesadegsi, liesma tevi neapsvilinās!” (Jesajas 43:1-2)